ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τον διαδικτυακό τόπο www.radiomusicawards.gr διαχειρίζεται η εταιρία Love Radio Broadcasting SA, ανώνυμη εταιρία, με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4172/2013- και συγκεκριμένα στο Ταύρο Αττικής, οδός Δήμητρος 31, Τ.Κ. 17778.
Η Εταιρεία προκηρύσσει την διενέργεια ψηφοφορίας / διαγωνισμού με θέμα την αγαπημένη μουσική των ακροατών των ελληνικών ραδιοφώνων , η οποία θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.radiomusicawards.gr , με διάρκεια από τις 02 Ιουλίου 2019 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Κάθε ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να προβεί σε υποβολή αίτησης συμμετοχής του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει:

• να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί
• να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και αποδεχθεί τους παρόντες όρους μέσα από την ιστοσελίδα www.radiomusicawards.gr
• να μην είναι εργαζόμενοι της Εταιρείας, καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία οι υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου βαθμού.

2. Κάθε ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην / στον ψηφοφορία / διαγωνισμό επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα www.radiomusicawards.gr και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει. Στη συνέχεια, ο ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος υποβάλει την ψήφο του, δηλώνοντας τις μουσικές του προτιμήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις . Κάθε ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος συμμετέχει στην κλήρωση για το δώρο κατά την διαδικασία, που πιο κάτω περιγράφεται.

3. Κάθε ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες όρους, συναινεί ρητά:

• στην αποστολή σε αυτόν e-mails, με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η Εταιρεία και

• στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά κατωτέρω παρατίθεται.

4. Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θέτουν οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, τότε αυτή δεν θα θεωρείται έγκυρη και ο εν λόγω ψηφοφόρος / διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται αυτόματα χωρίς πρότερη ειδοποίησή του.

5. Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή στην ψηφοφορία / διαγωνισμό, που θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του ψηφοφόρου ή τρίτου. Επιπλέον, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε ψηφοφόρος ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΥΧΕΡΩΝ
1. Η / Ο ψηφοφορία / διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 17 Ιουνίου 2019 ως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της / του ψηφοφορίας / διαγωνισμού, κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της, με την τροποποίηση των παρόντων όρων, που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί -ως και οι παρόντες όροι- μέσω της ιστοσελίδας www.radiomusicawards.gr, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εταιρεία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μέσα από την ιστοσελίδα www.radiomusicawards.gr. Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας της ψηφοφορίας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν -κατά τα ανωτέρω οριζόμενα- ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στην νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

4. Κατά το τέλος της ψηφοφορίας / διαγωνισμού, κατά την κρίση της Εταιρείας, αυτή θα προβεί στην κλήρωση δώρου μεταξύ των συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο που θα οριστεί με τροποποίηση των παρόντων όρων. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθεί ο νικητής του δώρου.
5. Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει σαν δώρο ένα υπέροχο ταξίδι για 6 ημέρες, all inclusive, στο ξενοδοχείο Aldemar Royal Mare Luxury Resort & Thalasso στην Κρήτη.

6. Μετά την ανάδειξη του νικητή, αυτός θα γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία στην Ιστοσελίδα και στις επίσημες σελίδες της στις ιστοσελίδες “facebook” και “instagram”. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής κλήσης.

7. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής και μετά την εξάντληση των επιλαχόντων, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον καθένα από αυτούς και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

8. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την απόδοση του δώρου να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή. Σε περίπτωση που το πρόσωπο, που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού, έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλεισμένα κατά τον όρο 1 πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην / στον ψηφοφορία / διαγωνισμό διενεργείται με βάση του παρόντες όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και με τους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και επιλεγμένους συνεργάτες της, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατυπώσεις. Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και επεξεργάζεται ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά Δεδομένα:

– Το ονοματεπώνυμο,
– Την ηλικία και
– Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συναίνεσή τους και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα άνευ αποζημιώσεως και ατελώς προς την Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο ο Διαγωνισμός να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού.

2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία συλλέγει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τρεις σκοπούς, ήτοι (α) για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη της / του ψηφοφορίας / διαγωνισμού.

3. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε καμία τρίτη οντότητα, πέραν των συνεργατών της που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της (εφόσον τέτοιοι υπάρχουν).

Όπου η Εταιρεία παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία θα κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα με την ιδιότητά τους των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας.

4. Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Εταιρείας .

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά που θα ανακύψει, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

και μπείτε στην μεγάλη κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι για 6 ημέρες!

All inclusive, στο ξενοδοχείο "Aldemar Royal Mare Luxury Resort & Thalasso" στην Κρήτη

Royal Mare logo
Aldemar Resorts logo

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά